Frodigt i våtmarken

Till våtmarken rinner vatten efter nederbörd. Vintertid och efter häftiga regn ses en liten damm. Rödklint, lågt växande där det är torrt, reser sig högt och frodigt. Detsamma gäller renfana. Nu i slutet av juli bildar örterna en tät vegetation, svår att tränga igenom. Till skillnad från torrängen, blottas jorden mellan exemplaren. Ingen matta har utvecklats. Min ambition med området är att få en balans mellan arterna. Just nu ses för många exemplar av stallört. I höst avser jag gräva upp och bortföra exemplar.

Bildtext: Rik växtlighet i våtmarken. I den bakre raden, mitt emellan stallört (ononis arvensis) och knölsyska (stachys palustris), ses en rödklint (centaurea jacea) som inte slagit ut. Strandlysing (lysimachia vulgaris) tillför mest gult i bilden och nysört (achillea ptarmica) bidrar med många vita kronblad. I förgrunden dominerar fackelblomster (jythrum salicaria). 25 juli 2022.